Amazing Facts
Harry Shoerats, Britain's longest-lived man, who lived until he was 111 years old, worked as a craftsman until he was 104 and cycled to work daily until he was 100, was a very active and healthy vegetarian.

more...
National Council Members 2010-2012
 
 • Shri Abhaya Kumar Srisrimal
 • Shri K.P.Anantha Krishna
 • Dr. P.K.Baskar
 • Shri Chatturbhuj Agarwal, Raipur
 • Dr.ChiranjeeLal Bagra, Kolkata
 • Shri V.H.Dalmia, New Delhi
 • Shri Daman Prakash Rathod
 • Dr. R.R.Dhanapall, Puducherry
 • Shri Dhaval J Chandan
 • Shri C.M.Dhoot, Jodhpur
 • Shri P.M.Gopalakrishna
 • Shri Hemanth Shah
 • Dr. M.A.Hussain
 • Shri A.V. Krishnan Moosad, Thiruvananthapuram
 • Shri Laxmi Narain Modi, New Delhi
 • Shri M.Mahaveer
 • Shri Mahesh Jain, New Delhi
 • Dr.K.Malathi
 • Shri H.C.Parekh, Mumbai
 • Shri Prakash C.Sacheti
 • Shri K.E.Raghunathan
 • Shri N.Rajesh Bokadia, Mumbai
 • Shri S.S.R.Rajkumar
 • Smt. R.Shanthi Sarvothaman
 • Shri S.Shanthilal Jain
 • Shri G.N.Sridharan
 • Smt. Srilakshmi Mohan Rao
 • Shri M.S. Srinivasan
 • Shri R. Vaidyanathan
 • Shri Vinod Surana
 • Shri C.M.Dhoot, Jodhpur
 • Shri K.S.Hemanth Kumar
 • Shri Narendra Baldota, Hosepet, Karnataka
 • Shri Ravi Kastia,Mumbai
 • Shri G.S.Singhvi, New Delhi
 • Shri P.Virendramal Jain
 • Shri Nemichand Jain, Mumbai
 • Shri Sanjay Cumar
 •